Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové -  Plotiště, P.Jilemnického 420

 

vyhlašuje výběrové  řízení  na obsazení pracovního místa

 

zástupce ředitelky pro předškolní vzdělávání

v mateřské škole Hradec Králové - Plotiště

 

s předpokládaným nástupem 01.11.2017 nebo dle dohody

Požadavky pro výkon pracovní pozice:      

·               vzdělání a pedagogická praxe dle ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

·               znalost školských předpisů a problematiky řízení ve školství

·               občanská a morální bezúhonnost

·               dobrá znalost finančního managementu škol a školských zařízení

·               dobrý zdravotní stav

·               osobnostní předpoklady k výkonu řídící práce

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

·                koncepci rozvoje mateřské školy (max. 2 strany strojopisu)

·               úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

·               originály nebo ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně uvedení pracovního zařazení

·               strukturovaný profesní životopis

·               výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  

·               originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce (ne starší 3 měsíců)

 

Přihlášky zasílejte v obálce označené heslem  

„Výběrové řízení MŠ “ – NEOTVÍRAT

 

nejpozději do 29.09.2017 na adresu:  Masarykova základní škola a Mateřská škola,

                                                             P. Jilemnického 420

  503 01 Hradec Králové 

 

Informace:  PaedDr. Ilona Hojná, ředitelka školy, tel.: 495 220 152, 777 084 285